Úmluva

Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její opční protokol byla přijata 13. prosince 2006 a pro podepisování byla otevřena 30. března 2007. Do platnosti vstoupila 3. května 2008.

Účelem této úmluvy je podporovat, chránit a zajišťovat plné a rovné užívání všech lidských práv a základních svobod všemi osobami se zdravotním postižením a podporovat úctu k jejich přirozené důstojnosti.“ (čl. 1 Úmluvy)

Úmluva je nástrojem pro poměřování toho, jak jsou naplňována lidská práva a základní svobody lidí s postižením. Spolu s jinými mezinárodními dokumenty tvoří rámec a vodítka pro národní politiky i mezinárodní spolupráci.