Informace k Úmluvě

Úmluva a opční protokol

Originální anglický text Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením a opční protokol si můžete stáhnout a přečíst zde.

Český překlad textu ratifikované Úmluvy si můžete stáhnout a přečíst zde.

Více o opčním protokolu ve snadném jazyce

Český překlad Opčního protokolu, který Česká republika přijala dne 23. září 2021, si můžete stáhnout a přečíst zde.

Originální anglický text Úmluvy spolu s oficiálním českým překladem, který následuje za anglickou verzí, byl zveřejněn ve Sbírce mezinárodních smluv. Stáhnout a podívat se na dokument můžete zde.

Výbor pro práva osob se zdravotním postižením

Na základě čl. 34 Úmluvy byl ustaven Výbor pro práva osob s postižením (Committee on the rights of persons with disabilities, dále jen Výbor), složený z 18 nezávislých expertů na problematiku zdravotního postižení, kteří jsou voleni smluvními státy.

Výbor monitoruje implementaci Úmluvy ve státech, které Úmluvu ratifikovaly. Schází se v Ženevě.

Státy jsou povinny předkládat Výboru pravidelné zprávy o implementaci Úmluvy. Výbor posuzuje tyto zprávy a může vydávat doporučení a všeobecné komentáře.

Opční protokol dává Výboru možnost posuzovat individuální stížnosti na porušování Úmluvy ze strany států, které Opční protokol ratifikovaly.

Vnitrostátní monitorovací mechanismus

Úmluva předpokládá samostatný vnitrostátní mechanismus usnadňující provádění a monitorování plnění, sestávající ze dvou, resp. tří pilířů.

1) Kontaktní místo

Podle čl. 33 se státy zavazují vytvořit v rámci státní správy alespoň jedno kontaktní  místo (focal  point) pro záležitosti týkající se její implementace. Pro usnadnění realizace aktivit týkajících se různých oblastí a úrovní mají státy také zvážit zřízení nebo ustanovení koordinačního mechanismu. Zároveň se smluvní státy zavazují zachovávat, posilovat, ustanovit či  zřídit nezávislé monitorovací mechanismy, na jejichž činnosti by se měla podílet občanská společnost a zejména reprezentativní organizace osob s postižením.

V České republice je kontaktním místem Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Toto řešení je obvyklé ve většině ostatních evropských smluvních států. MPSV je zároveň podle usnesení vlády ze dne 19. března 2007 č. 284 gestorem Úmluvy a odpovídá za její implementaci, čímž představuje i koordinační mechanismus v rámci veřejné správy. Spolugestorem implementace Úmluvy je pak sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany (VVZPO).

V intencích doporučení vysokého komisaře OSN pro lidská práva deklaruje naše kontaktní místo jako priority své činnosti zejména:

  • • podporu a zvyšování povědomí o právech osob se ZP vymezených Úmluvou,
  • • účast na rozvoji a vytváření akčních plánů pro realizaci Úmluvy,
  • • sledování a reportování naplňování Úmluvy,
  • • komunikaci s mezinárodními organizacemi, zahraničními kontaktními místy a zahraničními subjekty,
  • • působit jako „kanál“ pro komunikaci reprezentace osob se ZP s vládou, popř. vládními institucemi.

 

2) Monitorovací orgán

Monitorovací orgán pro naplňování práv osob se zdravotním postižením ve smyslu čl. 33 odst. 2 Úmluvy byl v České republice zřízen novelizací zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, kterému byla od ledna 2018 rozšířena působnost.

Nově veřejný ochránce provádí výzkumy, vydává doporučení k otázkám souvisejícím s naplňováním práv osob se zdravotním postižením a dále také navrhuje opatření směřující k ochraně osob se zdravotním postižením. Více zde.

Proces ratifikace Úmluvy v ČR